SİGORTA SÖZLÜĞÜ

Sigorta Dünyasında Sıkça Kullanılan Sözcüklerin Anlamları

  • Brüt prim / sigorta ücreti ; Sigortalının ödemesi gereken ve sigorta poliçelerinde net primin üstüne tahakkuk eden vergileride içeren prim tutarıdır.
  • Fesih ; Anlaşmayı bozma,teminatı sona erdirmedir.
  • Hasar ; Satın alınmış poliçeye müracaatı gerektiren hasar veya zarar halidir.
  • İhbar ; Bir hasar olduğunda bunun sigortalı tarafından şirkete duyurularak gereken bilgilerin verilmesidir.
  • Poliçe ; Sigorta şirketi ile aranızda bir sözleşmenin var olduğunu gösterir ıslak imzalı belgedir.
  • Sertifika ; Poliçe bedelinin tahsil edildiğine dair makbuz niteliğinde evrak.
  • Sigorta ; Gelecekte oluşabilecek riske karşı primini ödeyerek almış olduğunuz teminattır.
  • Sigorta Eksperi ; Gerekli hallerde hasarın tespitinin yapan uzman kişi.
  • Tecditname ; Bir önceki poliçe süresinin sona ermesiyle poliçenin yenilendiğini gösteren belgedir.
  • Zeyilname ; Düzenlenen bir poliçeye, yeni bir hususun eklenmesi veya çıkarılması veya bir yanlışlığın düzeltilmesi için düzenlenen ve poliçenin ayrılmaz bir parçası olan belgeye zeyilname denir.